مديريت آموزشي

اطلاع رساني در زمينه مديريت آموزشي به دانشجو - معلمان

مدیریت آموزش و پرورش8

نكته :

هدف ها در كشور هاي مختلف داراي ابعاد مشترك است

هدف ها در هر كشور مباني ، تاكيدات و اولويت هاي متفاوتي دارد  كه تا حدودي منحصر به فرد است

توسعه روابط فرهنگي و تبادل افكار خصوصا درامر مديريت و برنامه ريزي آموزشي مي تواند براي همه راهگشا باشد

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:43  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش7

ج ) ابعاد شخصي

.9جسمي : بهداشت و رشد بدني
.10 عاطفي : بهداشت و ثبات رواني
.11 اخلاقي : صداقت و كمال اخلاقي
.12 ذوقي : شوق به فرهنگ و هنر
 

د ) ابعاد توليدي

.13 انتخاب شغل و حرفه : اطلاعات و راهنمايي
.14 آمادگي حرفه اي : تعليم و كارآموزي و كارگماري
.15 خانه و خانواده : خانه داري ، ازدواج و تشكيل خانواده
.16 اقتصاد : خريد و فروش ، مصرف و سرمايه گذاري شخصي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:42  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش6

ابعاد هدف ها و وظايف آموزش و پرورش رسمي

الف ) ابعاد ذهني

.1كسب معلومات : مجموعه اي از اطلاعات و دانش كلي
.2تبادل دانش :‌ مهارت در كسب و انتقال معلومات
.3دانش آفريني : قدرت تميز و خلاقيت
.4دانش دوستي : شوق براي يادگيري

 

ب ) ابعاد اجتماعي

.5مناسبات فردي : همكاري
.6مناسبات فرد و دولت : حقوق و وظايف مدني
.7مناسبات فرد و ميهن : وظيفه شناسي و وطن دوستي
.8مناسبات بين المللي : روابط متقابل بين ملت ها و مردم دنيا
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:39  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش 5

  هدف ها از لحاظ اولويت و درجه اهميت ، از زماني به زمان ديگر و از جامعه اي به جامعه ديگر تفاوت دارند

كاركردهاي آ.پ : ( هدف ها)

.1رشد فردي : (شخصي) جسمي ، شخصي ، عاطفي و ذوقي
.2انضباط ذهني : (فكري) روش هاي تفكر و استدلال و فنون پژوهش
.3انتقال ميراث فرهنگي : (اخلاقي) ارزش هاي اخلاقي و مدني
.4ارتقاي نيازهاي حياتي جامعه در قلمرو علوم و فنون به منظور رفاه اجتماعي ، اقتصادي و سياسي (فني)
 

نيروي محركه تغيير فرهنگي :

.1انقلاب علمي – فني
.2انقلاب اجتماعي
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:36  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش 4

نقش هدف هاي آ.پ در مديريت آموزشي :

.1به فراگرد آموزش و پرورش جهت مي دهند
.2انگيزه حركت و فعاليت به وجود مي آورند
.3ملاك هاي كنترل و ارزشيابي فعاليت هاي آموزشي را به وجود مي آورند

به طور كلي هدف ها انتظارات جامعه درباره تعليم و تربيت كودكان و نوجوانان است

مفروضات مربوط به هدف ها

اعتقادات يا مفروضاتي كه مبناي تعيين هدف هاي آموزش و پرورش قرار مي گيرند ، از كشوري به كشور ديگر متفاوت اند

مفروضات صريح و واضح – در طراحي و سازماندهي مديريت آ.پ مد نظر قرار مي گيرند

مفروضات غير صريح و غير قابل تشخيص – مشكلات و مسايلي براي نظام آموزشي به وجود مي آورند

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:34  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش 3

  نظام آموزش و پرورش :

الگوي كلي نهادها ، موسسات و سازمان هاي رسمي جامعه كه به واسطه آن ، انتقال ميراث فرهنگي ، آموزش علوم و فنون و رشد و پرورش فردي و اجتماعي ميسر مي گردد

تقريبا در همه جوامع ديده مي شود

از فرهنگي به فرهنگ ديگر متفاوت است

هدف هاي آموزش و پرورش

تحت تاثير و بر مبناي اصول و اعتقاداتي كه از جامعه اي به به جامعه اي متفاوت است ، معين مي شوند

الگوي اعتقادات ، ارزش هاي فرهنگي ، ديني ، اجتماعي ، سياسي

+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:32  توسط صادقي  | 

مدیریت آموزش و پرورش 2

 آموزش و پرورش و اهميت آن

نيازهاي جديد ،‌ سهم زياد بودجه ، دخالت دولت ها

توسعه آموزش عمومي و گذر از گرايش هاي سنتي

يكي از پيچيده ترين و گسترده ترين نظام هاي اجتماعي است كه موضوع آن انسان و تعليم و تربيت است

اهميت آ.پ رسمي

كاركردهاي آموزش و پرورش :‌

.1انتخاب و انتقال عناصري همچون فرهنگي ، علوم و فنون ، آداب و رسوم و ... به نسل تازه
.2تربيت و تامين نيروي انساني جامعه در بخش هاي مختلف
.3كمك به رشد شخصيت در ابعاد مختلف
+ نوشته شده در  شنبه بیست و نهم خرداد 1389ساعت 14:31  توسط صادقي  | 

مقدمات مدیریت آموزشی - فصل 6 - مدیریت آموزش و پرورش 1

تعريف مديريت آموزشي

تجربه شرط لازم براي مديريت آموزشي بود

پيدايي و تحول نظام هاي نوين آموزشي در اثر تحولات متفاوت

هدف ها در سازمان هاي آموزشي به امور آموزش و پرورش و يادگيري مربوط است

مديريت آموزشي گاهي مترادف با مديريت به معناي اعم تعريف مي شود

مديريت آن بخش از فعاليت هاي سازمان هاي آموزشي كه مستقيما با امر آموزش و پرورش و يادگيري مرتبط است ، از جمله فعاليت هاي مربوط به برنامه هاي آموزشي ، مواد و محتواي دروس ، روش ها و وسايل آموزشي ، مشاوره و راهنمايي تحصيلي ، امور معلمان و .... به نوعي به اجراي تصميمات در آ.پ است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:45  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 16

  در مديريت چيزي به نام بهترين شيوه وجود ندارد (برنامه ، ساختار سازماني ، سبك رهبري يا شيوه كنترلي كه متناسب با همه موقعيت ها باشد)

چون موقعيت ها مختلف است پس مديريت اقتضايي مستلزم توانايي مدير است در تشخيص (موقعيت ها و شرايط و سازگار كردن رفتارها و اقدامات با نياز ها)

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:8  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 15

نگرش سيستمي براي درك و فهم مديريت سازمان سؤالاتي نظير موارد زير مطرح مي سازد:

اهدافي كه سيستم در صدد تحقق آنهاست چيست؟

.1اجزاي مهم سيستم كدامند؟
.2ماهيت روابط و وابستگي‌هاي متقابل اجزاء چيست؟
.3فراگردهاي اصلي پيونددهنده اجزاء به يكديگر و ايجادكننده سازگاري و يگانگي ميان آنها ، كدامند؟

نظريه اقتضايي (استونر ، 1995)

فراتر از فهم سازمان به عنوان يك سيستم براي مديران فهم وابستگي متقابل عناصر كار (افراد ، وظايف ، مديريت و ...) و چگونگي سازگاري ميان آن ها است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:8  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 14

  مكتب علم مديريت يا مديريت علمي

هدف اصلي مكتب علم مديريت، كاربرد روش علمي براي حل مسائل فني مديريت در سطح وسيع است.

ويژگي اصلي آن پيشرفت كاربرد آمار و رياضيات در حل مسائل عملياتي ،برنامه ريزي و كنترل است.

كامپيوتر و علوم مربوط به آن ارزش فوق العاده اي در رشد علم مديريت داشته است

نظريه هاي جديد مديريت

بر انديشه يگانه سازي عناصر انساني ، ساختاري و فني سازمان ها شكل گرفته است

نظريه سيستم ها

سيستم مجموعه اي است از عناصر و اجزاي مرتبط و در حال  كنش و واكنش متقابل.

نگرش سيستمي سازمان را به صورت يك كل و يك سيستم مي نگرد.

نگرش سيستمي در صدد ايجاد وحدت و يگانگي ميان نظريه هاي مختلف است.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:6  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 13

نظريه هاي رفتاري

فکر بنیادی مکتب رفتاری ان است که چون مدیر باید کار را به وسیله افراد دیگرانجام دهد لذا مدیریت درواقع کاربرد علم رفتار است و مدیریت باید بداند که چگونه افراد رابه کار برانگیزد ، بتواند رهبري كند  و  آنها  را درك كند.

اين نگرش از اوايل دهه 1950 نضج گرفت.

خصيصه اصلي اين شيوه كاربرد روش تحقيق علمي و كشف روابط علي است.

 

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:4  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 12

نهضت روابط انساني

توجه مديران را به اهميت نقش انسان در تعيين سرنوشت سازمان ها

اثر هارثون

التون مايو (1949-1880)  چيزي غير از شرايط فيزيكي كار موجب افزايش توليد است زيرا به آن ها اهميت داده شده بود

تحقيقات بعدي  بر سازمان اجتماعي و روابط و كنش هاي متقابل قرار گرفت

•جنبه انساني محيط كار
•احترام به انسان
•رفاه و رضايت
•تصميم گيري از طريق مشاركت گروهي
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:3  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 11

انواع ساخت سازمان ها باتوجه به درجه بوروكراسي در آن ها :

نوع اول : توجه به تخصص حرفه اي كاركنان و ساخت بوروكراتيك (هردو) در سطح ضعيف كه به آنها آشفته و نامنظم مي گويند

نوع دوم : توجه به ساخت بوروكراتيك زياد سازمان آموزشي و توجه ضعيف به تخصص حرفه اي كاركنان. اين گونه سازمان ها را مستبدانه و يا اقتدار طلب مي نامند

نوع سوم : توجه به تخصص حرفه اي زياد بوده و عنايت به ساخت بوروكراتيك سازمان آموزشي ضعيف است . اصالت با تخصص كاركنان بوده و تصميم گيري مشاركتي است

نوع چهارم : توجه به ساخت بوروكراتيك و تخصص حرفه اي كاركنان هر دو زياد است و مكمل هم هستند

اين سازمان ها را «وبر»  آرماني و ايدةآلي مي داند. تحقق اين سازمان ها در عمل كمتر ديده مي شود

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:2  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 10

ویژگی های سازمان بوروکراتیک :

.1اقتدار از طريق قوانين و مقررات اعمال مي شود و عقلائی – قانونی است
.2مقام هاي اداري از طريق سلسله مراتب تعيين مي شوند.
.3کلیه روابط و شرایط از طريق قوانين و رويه ها پيش بيني مي شوند.
.4جهت حفظ اسناد و مدارك ،‌ دفتر يا بايگاني وجود دارد.
.5كليه اطلاعات كتبي نوشته شده و نگهداري مي شود.
.6انتصاب كاركنان بر مبناي شايستگي فني و تخصصي است.
.7امور و روابط اداری از روابط شخصی کاملا تفکیک شده است كاركنان شخصيت انساني خود را از دست مي دهند و به مهره هاي اداري مبدل مي شوند.
.8برای ایجاد انگیزه در کارکنان ، موازین دقیق حقوق و ... در نظر گرفته می شود.
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 16:0  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 9

بوروكراسي

بورو به معنی میز تحریر و دفترکار مقامات دولتی

کراسی به معنی حکومت

•رد پای این شیوه در کشورهایی همچون ایران – چین – روم و ... در ایام باستان دیده می شود که منجر به ایجاد و گسترش سازمان های اداری و تدوین قوانین و سلسله مراتب گردید
 

بوروکراسی ، نظام اداری یا سازمان بزرگ و گسترده ای است که با عده زیادی ارباب – رجوع سرکار دارد.

ماكس وبر (1920–1864) جامعه شناس آلماني در شكل گيري آن نقش عمده اي  را  ايفا  نمود و آنرا  وسيله اي  براي دستيابي به عقلانيت در امور و فعاليتهاي سازمان يافته تلقي كرد.

به نظر وبر توسعه بوروكراسي ها ، در درجه اول ، به دليل برتري فني آنها در ساير اشكال سازماني است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:56  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 8

13- ابتكار: به زيردستان بايد فرصت داده شود كه در انجام وظايف خود تفكرو نوآوري كنند و ابتكار عمل بخرج دهند.

14- روحيه گروهي : ايجاد روحيه گروهي موجب وحدت و هماهنگي سازمان مي شود . به نظر فايول از عوامل مختلفي مي توان براي ايجاد و تقويت روحيه استفاده كرد ولي مهمترين آنها و حدت فرمان و ارتباط شفاهي است .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:54  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 7

9- سلسله مراتب : جريان اقتدار واختيار ، يا زنجير فرمان در هر سازمان ، به ترتيب رتبه و مقام ، از بالاترين سطح مديريت به پايين ترين سطح عملياتي ادامه مي يابد.

10- نظم : طبق اين اصل ، استفاده از منابع مادي وانساني سازمان بايد تابع نظم و ترتيب دقيق و منطقي باشد . هر چيز و هركس بايد در جا و موقعيت مناسب خود قرار گيرد.

11- انصاف : رفتار مديران با زيردستان بايد مبتي بر مقررات سازمان ، توام با عدالت و انصاف و دوستانه باشد.

12- ثبات شغلي و استخدامي : فايول مشاهده كرده بودكه سازمان هاي موفق معمولا از وجود گروه ثابتي از مديران و كاركنان برخوردارند از اين رو نقل و انتقال كاركنان را مضر مي دانست و معتقد بود در هرسازمان بايد اقداماتي براي تشويق كاركنان به ويژه مديران به خدمت درازمدت صورت گيرد .

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:53  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 6

5 - وحدت و هدايت : هر گروه از فعاليت هاي سازمان كه هدف واحدي دارند بايد فقط تحت يك برنامه و به وسيله يك مدير هدايت شوند .

6 - تقدم منافع عمومي بر منافع خصوصي : در هر سازمان، كل مهمتر از اجزاي آن ، يعني هدف هاي سازماني بر هدف هاي فردي و خصوصي ارجحيت دارند، از اين رو، اولويت با مقاصد و منافع سازماني است .

7 - حق الزحمه كاركنان : پرداخت حق الزحمه كاركنان و مديران در قبال خدماتي كه انجام مي دهند بايد عادلانه باشد و موجبات رضايت آنان را فراهم سازد.

8 – تمركز : كاهش نقش زيردستان در امر تصميم گيري را تمركز و افزايش نقش آنان در تصميم گيري را عدم تمركز مي نامند.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:52  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 5

1- تقسيم كار : تخصصي شدن كار وسيله طبيعي تحول و پيشرفت موسسات و جوامع است در نتيجه تخصص، عناصر كار كاهش يافته حدود وظايف كاركنان مشخص مي شود.

2- اختيار و مسئوليت : اختيار و مسئوليت ها بايد معادل باشد كسي كه مسئوليت انجام دادن وظيفه اي را بر عهده مي گيرد بايد براي انجام دادن آن ، متناسب با مسئوليت اختيار داشته باشد .

3- انضباط : اعضاي سازمان بايد به مقررات و قوانين سازمان احترام بگذارند واز مافوق اطاعت كنند از لحاظ فايول انضباط در نتيجه رهبري مؤثر و متناسب ، توافق عادلانه بر سر قواعد و مقررات انجام كار و اعمال مجازات در قبال تخلفات به وجود مي آيد .

4- وحدت دستور : هركارمندي بايد فقط از يك مافوق دستور بگيرد و بس.

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:49  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 4

مديريت اداري (نظريه كلاسيك سازمان)

هانري فايول (1925-1841) كاركردهاي مديريت را برنامه‌ريزي، سازماندهي، فرماندهي، هماهنگي و كنترل تعيين و اصول چهارده گانه اي براي مديريت سازمان ها پيشنهاد كرد

در اين مكتب تاكيد بر كل ساختار سازمان و مديريت آن است

اصول مديريت از نظر فايول :

تقسيم كار                                                           

 انضباط

ابتكار

روحيه گروهي

انصاف

سلسله مراتب

ثبات شغلي و استخدامي

حق الزحمه كاركنان

اختيار و مسئوليت

وحدت دستور

وحدت هدايت

تقدم منافع عمومي بر منافع  شخصي

تمركز

نظم

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:46  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 3

اصولي‌ كه تيلور براي حل مشكل مديريت پيشنهاد كرد:

.1گسترش علم آگاهي از كار.
.2انتخاب كاركنان بر مبناي علمي و افزايش مداوم مهارت آنها.
.3هماهنگ كردن علم كار با كاركناني كه بر مبناي علمي انتخاب شده و آموزش ديده‌اند.
.4تقسيم منطقي كار و مسئوليت آن ميان كاركنان و مديران كه در آن مسئوليت برنامه‌ريزي و سازماندهي كار برعهده مديران است.
 
 

تحليل مديريت علمي :

انگيزه هاي افرادناشي از شوق به درآمد اقتصادي است و مزد مستقيما با كميت توليد  رابطه دارد لذا نظام پاداش براساس كميت بازده ، افراد را به حداكثر تلاش براي توليد بيشتر تشويق مي كند
•ناديده گرفتن جوانب انساني كار
+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:43  توسط صادقي  | 

مكتب ها و نظريه هاي مديريت 2

نظريه هاي سنتي و كلاسيك

مديريت علمي :

بنيانگذار اين نهضت فردريك تيلور(1915-1856) كه مجموعه عقايدش دركتاب اصول مديريت علمي منتشر شده است.

كارآمد تر و عقلاني تر كردن سازمان ها از طريق كاربرد روش هاي علمي و برنامه ريزي و طراحي وظايف سازماني امكان پذير است

+ نوشته شده در  پنجشنبه بیست و هفتم خرداد 1389ساعت 15:41  توسط صادقي  | 

مقدمات مديريت آموزشي - فصل 5 - مكتب ها و نظريه هاي مديريت 1

 سابقه تاريخي مديريت

عمل مديريت به قدمت تاريخ بشري است. اداره و هماهنگ‌سازي منابع انساني و مادي تقريباً از ابتداي تاريخ مورد توجه انسان بوده است.

مديريت به‌عنوان رشته علمي، تاريخ نسبتاً كوتاهي دارد. تقريباً از اوايل قرن بيستم، به‌تدريج، مديريت به‌عنوان يك رشته دانشگاهي درآمده است. بسياري از مفاهيمي كه امروزه در مديريت رايج است حاصل كوشش هاي اخير است. نویسندگان اولیه مدیریت ، دست اندرکاران  زُبده مدیریت بودند که ضمن توصیف تجارب عملی خود ، آنها را به اصول تعمیم می دادند.

 

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:25  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 15

  اهميت كنترل

هر فعاليت جمعي ناظر بر هدف ، مستلزم كنترل است . سازمان كاملا فاقد كنترل غير قابل تصور است

كاركنان سازمان افراد انسان هستند و رفتار آنها بري از خطا و اشتباه نيست تفويض اختيار براي تسهيل كار اجتناب ناپذيراست كنترل غالبا معني ذهني نامطلوبي نيز دارد زيرا به نظر مي رسد اعمال كنترل ، آزادي عمل فردي را تهديد مي كند . كنترل ناكافي هم به سازمان صدمه مي زند.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:5  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 14

 فراگرد كنترل داراي چهار مرحله است :

1- تعيين ملاك ها و روش هاي سنجش و اندازه گيري فعاليت ها

2- نظارت عملكردها و فعاليت ها و سنجش اندازه گيري آن ها

3- مقايسه نتايج حاصله از سنجش عملكردها باملاك ها و هدف هاي تعيين شده

4- اقدام براي تصحيح عملكردها

انواع كنترل

1- كنترل پيشگير يامقدماتي (مي كوشد از بروز انحرافات درگردش كار سازمان جلوگيري كند )

2- كنترل همگام (براي اطمينان از اينكه هدف ها پيگيري مي شود وناظر برعمليات جاري سازمان است)

3- كنترل بازخورد (بر اطلاعات حاصله از نتايج نهايي سازماني وابسته است و به اين منظور طراحي مي شود كه انحرافات احتمالي را پس از وقوع اصلاح نمايد)

(دانلي و همكاران 1975)

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:4  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 13

 سرپرستي

همه كاركنان سازمان به سرپرست نيازمندند و انتظار دارند كه در انجام وظايف خود هدايت شوند .

تفاوت سرپرستي با مديريت

هدايت فعاليت هاي زيردستان بلافصل يعني ميان سرپرست و زيردستان فاصله اي نيست و فعاليت هاي او مستقيما به زيردستان مربوط مي شود. تخصص و مهارت فني داشته باشند . بعضي وظايف بايستي بطور مستمر سرپرستي شوندو بعضي ديگر حداقل سرپرستي را ايجاب مي كنند .

كنترل و نظارت

برنامه ريزي هر اندازه هم كه دقيق باشد تضميني براي اجراي دقيق آن وجود ندارد

تعريف كنترل

تشخيص اين كه اقدامات و فعاليت هاي سازمان تا چه  اندازه در جهت هدف ها و  مطابق  موازين پيش بيني شده است . به عبارت ديگر كنترل فراگرد  ارزشيابي عملكرد فردي و سازماني است

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:3  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 12

  موقعيت هاي رهبري مؤثر (هرسي و بلانچارد ، ترجمه علاقه بند ، 1365)

1- سبك و انتظارات رهبر

2- انتظارات و رفتار فرادستان

3- سبك ، انتظارات و رفتارزيردستان

4- شرايط لازم براي انجام وظايف

5- ارزشها و انتظارات سازمان

6- انتظارات و رفتار همكاران

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:2  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 11

  قابليت هاي رهبري چگونه به دست مي آيند
.1يادگيري علوم رفتاري
.2تجربه و كارورزي
 

مطالعات رهبري

شيوه اول – بر آن است كه رهبري از مجموعه اي از خصايص شخصي نظير ، هوش ، جاذبه ، قاطعيت ، جديت ، شجاعت ، صداقت ، اعتماد بنفس و ... ناشي مي شود . معلوم شد رهبران اثربخش ظاهرا خصيصه يا ويژگي برجسته مشتركي ندارند

شيوه دوم – در صدد تشخيص رفتارهاي مرتبط با رهبري است. با مطالعه اعمال رهبران موفق مشخص نمايند كه آنها با زير دستان خود چگونه رفتار مي كنند

شيوه سوم  - تشخيص عواملي است كه در موقعيت هاي رهبري موجبات اثربخشي رفتار رهبران را فراهم مي سازد.

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 13:0  توسط صادقي  | 

ارتباط، رهبري و كنترل 10

  شايستگي هاي رهبري (هرسي و بلانچارد ، 1988)
.1تشخيص

توانا بودن مدير به فهم موقعيتي كه مي كوشد تحت تاثير قرار دهد

تشخيص ، يك توانايي شناختي است كه بر مبناي آن فهم موقعيت فعلي و پيش بيني موقعيت آينده ميسر است

.2سازگاري

سازگاري و انطباق يك توانايي رفتاري است

توانايي انطباق رفتار و منابعي كه در اختيار دارد با شرايط و عوامل موجود در موقعيت به طوري كه موجب تغيير موقعيت موجود شده و تحقق وضع مطلوب را تسهيل نمايند

.3ارتباط

ارتباط برقرار گردن يك توانايي فراگردي يا عملياتي است

توانا بودن مدير به برقراري ارتباط با ديگران به طوري كه آن ها بتوانند به آساني منظور او را بفهمند و بپذيرند

+ نوشته شده در  سه شنبه بیست و پنجم خرداد 1389ساعت 12:59  توسط صادقي  | 

مطالب قدیمی‌تر